Aleluya

4.50

Cd-single adianto do disco libro “Popsía Vol. I”. Unha descarga inesquecible de música e lírica, unha aposta de identidade e de comuñón dos tempos actuais coa sensibilidade doutras épocas que conforman e alimentan a nosa identidade.

Contén as cancións “Aleluya”, sobre un texto de Valle Inclán inserido no seu libro de poemas “La pipa de kif”, nunha chave de góspel e rock psicodélico; a cantiga “Rosa das rosas” de Afonso X O Sabio, en chave de rap e son latino; e o poema “Candeloria” de Luis Amado Carballo, fusionando ritmos africanos e folk-rock galego. Unha xoia imperdible. Lembra que a merca de calquera destes discos supón un apoio para a gravación de novos temas de Fran Amil, artista inclasificable da escena musical galega.

Deseño da maravillosa portada de Brais Fierro.

Adelanto del cd-single del álbum libro “Popsía Vol. I”. Una descarga inolvidable de música y letras, una apuesta por la identidad y comunión de los tiempos actuales con la sensibilidad de otras épocas que configuran y alimentan nuestra identidad.

Contiene las canciones “Aleluya”, basadas en un texto de Valle Inclán insertado en su libro de poemas “La pipa de kif”, en clave de gospel y rock psicodélico; la canción “Rosa das rosas” de Alfonso X El Sabio, en clave de rap y sonido latino; y el poema “Candeloria” de Luis Amado Carballo, fusionando ritmos africanos y folk-rock gallego. Una joya imperdible. Recuerda que la compra de cualquiera de estos discos supone un apoyo para la grabación de nuevos temas de Fran Amil, un artista inclasificable en el panorama musical gallego.

Maravilloso diseño de portada de Brais Fierro.

Preview of the cd-single from the album book “Popsía Vol. I”. An unforgettable download of music and lyrics, a commitment to identity and communion of current times with the sensibility of other times that shape and feed our identity.

It contains the songs “Aleluya”, based on a text by Valle Inclán inserted in his book of poems “La pipa de kif”, in the key of gospel and psychedelic rock; the song “Rosa das rosas” by Alfonso X El Sabio, in the key of rap and Latin sound; and the poem “Candeloria” by Luis Amado Carballo, fusing African rhythms and Galician folk-rock. An unmissable jewel. Remember that the purchase of any of these records means support for the recording of new songs by Fran Amil, an unclassifiable artist on the Galician music scene.

Wonderful cover design by Brais Fierro.

Categorías: ,

Descripción

Isto escribe Fernando Montenegro en “Sermos Galiza”, suplemento cultural do xornal “Nós”, 7 de xaneiro de 2022:

Se cadra hai unha combinación de coros que redundan na alegría vernal de “Candeloria”, de Amado Carballo.

Ás veces, só se precisan tres minutos para cambiar o punto de vista desde o que se contempla un poeta.

Popsía” ten o espíritu xuvenil e unha alegría madura.

(Fran Amil) Recorre ao pop para filtrar emocións líricas, ocultando tras o entusiasmo que hai outros mundos pero que están nesa música.

Así escribe Fernando Montenegro en “Sermos Galiza”, suplemento cultural del diario “Nós”, 7 de enero de 2022:

Quizás haya una combinación de coros que redundan en la alegría vernal de “Candeloria”, de Amado Carballo.

A veces bastan tres minutos para cambiar el punto de vista desde el que se mira a un poeta.

“Popsía” tiene un espíritu juvenil y una alegría madura.

(Fran Amil) Recurre al pop para filtrar emociones líricas, ocultando detrás del entusiasmo que hay otros mundos pero están en esa música.

This is how Fernando Montenegro writes in “Sermos Galiza”, cultural supplement of the newspaper “Nós”, January 7, 2022:

Perhaps there is a combination of choirs that redound to the vernal happiness of “Candeloria”, by Amado Carballo.

Sometimes three minutes are enough to change the point of view from which one looks at a poet.

“Popsía” has a youthful spirit and mature joy.

(Fran Amil) He resorts to pop to filter lyrical emotions, hiding behind the enthusiasm that there are other worlds but they are in that music

.